“Using hydrogen becomes a lot easier with LOHC”

This article is taken from an item about Voyex in Waterstofmagazine.nl on April 5, 2024.

The transport and storage of hydrogen poses significant challenges worldwide. Hydrogen gas has to be considerably compressed to transport an acceptable amount of energy. And in Germany, tests are being conducted with liquid hydrogen at a temperature of 252 degrees Celsius below zero. A process that significantly increases the energy density of hydrogen, but also requires a lot of extra energy. The young company Voyex in Delft is working on a different solution. By binding hydrogen to a liquid, a so-called LOHC, H2 can be transported considerably easier. At the place where the hydrogen is used, the liquid and hydrogen are separated again.

In the city of Delft, Voyex is conducting extensive research into the hydrogen carrier LOHC. The researchers are going to the extreme, developing a liquid that can store the maximum amount of hydrogen and also release it at relatively low temperatures. This creates an efficient distribution system. A normal tanker with a capacity of 35,000 liters can transport more than 2,000 kilos of hydrogen in this way. The transport of hydrogen will no longer require expensive high-pressure containers or very well-insulated liquid hydrogen tankers.

The system does have an operational disadvantage, the dehydrogenated liquid has to be returned to the factory to be recharged. But according to Peter Coppens of Voyex, that is not a big problem. “Within the current transport system, empty tankers return to the factory to refuel and to remove the “residual gases”. When LOHC has been used, the liquid contains no bound hydrogen. An additional freight movement is not necessary, a tank with a flexible partition is a solution. On one side is LOHC+ and on the other side LOHC-. All the driver has to do is connect two hoses.” The benefit of this circular process of recharging the LOHC is that the zero-emission targets are achieved with ease.

Voyex expects that storing hydrogen in a hydrogen carrier will make many things a lot easier. “On a construction site, safety is not an issue with our hydrogen carrier, since it is a less hazardous product than diesel and does not require extremely high or extremely low temperatures to store or decompose the product, plus it can be stored at atmospheric pressure. The recharging stations are also becoming simpler. LOHC can simply be refueled as a liquid, the LOHC and hydrogen split is only present in the vehicle are the ”

Dutch below

“Het toepassen van waterstof wordt een stuk eenvoudiger met LOHC”

Dit artikel s overgenomen van een item over Voyex in Waterstofmagazine.nl op 05-04-2024.

Wereldwijd brengt het transport en de opslag van waterstof flinke uitdagingen met zich mee. Om een acceptabele hoeveelheid energie te vervoeren wordt waterstofgas daarom flink gecomprimeerd. En in Duitsland lopen proeven met vloeibare waterstof met een temperatuur van 252 graden Celsius onder nul. Een proces dat de energiedichtheid van waterstof flink laat stijgen, maar ook zeer veel extra energie kost. Het jonge bedrijf Voyex in Delft werkt aan een andere oplossing. Door waterstof te binden aan een vloeistof, een zogenaamde LOHC, kan H2 aanzienlijk eenvoudiger worden getransporteerd. Op de plek waar de waterstof gebruikt wordt, worden de vloeistof en de waterstof weer gescheiden.

In de studentenstad Delft wordt door Voyex volop onderzoek gedaan naar de waterstofdrager LOHC. De onderzoekers gaan tot het uiterste, er wordt een vloeistof ontwikkeld die de maximale hoeveelheid waterstof kan opslaan en ook nog eens bij relatief lage temperaturen weer kan afgeven. Op deze wijze ontstaat een efficiënt distributiesysteem. Een normale tankauto met een inhoud van 35-duizend liter kan op deze wijze meer dan 2000 kilo waterstof transporteren. Voor het transport van waterstof zijn dan geen kostbare hogedrukcontainers of zeer goed geïsoleerde tankwagens voor vloeibare waterstof meer nodig.

Het systeem kent wel een nadeel, de lege vloeistof moet weer terug naar de fabriek om opnieuw geladen te worden. Maar volgens Peter Coppens van Voyex is dat geen groot probleem. “Binnen het huidige transportsysteem rijden lege tankauto’s weer terug naar de fabriek om te laden en om de “restgassen” eruit te halen. Bij het gebruik van LOHC zit daar dan de vloeistof zonder gebonden waterstof in. Een extra vrachtbeweging is niet nodig, een tank met een flexibel tussenschot is hierbij een oplossing. Aan de ene kant zit LOHC+ en aan de andere kant LOHC-. Het enige wat de chauffeur moet doen is twee slangen aansluiten.”

Voyex verwacht dat de opslag van waterstof in een waterstofdrager veel zaken een stuk eenvoudiger maakt. “Op een bouwplaats is veiligheid geen issue, onze waterstofdrager is een minder gevaarlijk product dan diesel en er zijn geen extreem hoge of extreem lage temperaturen nodig om het product op te slaan of te ontbinden en het kan opgeslagen worden bij atmosferische druk. De tankstations worden ook eenvoudiger. LOHC kan gewoon als vloeistof worden getankt, pas in het voertuig worden de LOHC en de waterstof gesplitst.”